Jesper Roine

Jesper Roine är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning är inriktad på politisk ekonomi, inkomst- och förmögenhetsfördelning samt långsiktig ekonomisk utveckling. Jesper Roine är en av grundarna till bloggen Ekonomistas, där svenska nationalekonomer skriver om samhällsutveckling, politik och vetenskap. Mer om Jesper

Varför är inte hela världen rik, frisk och lycklig?

  • 7 min

Därför är ojämlikheten viktig – Om rika, fattiga och alla däremellan är mitt försök att skriva den mest heltäckande genomgången av ojämlikhet som publicerats på svenska – med kunskapen för att diskutera en av vår tids viktigaste frågor utan att förblindas av ideologiska skygglappar. Något som är avgörande för att främja klassresor, motverka klassklyftor och rädda vår planet. Texten nedan är bokens prolog.

 

För mig framstår tillhandahållandet av generella svar på två frågor som nationalekonomins viktigaste uppgift; för det första, varför är vissa samhällen rika och andra fattiga, och för det andra, varför finns det inom varje samhälle individer och familjer som har mer än genomsnittet, medan andra har mindre …

Edwin Cannan, 1905*

A sister killed her baby ’cause she couldn’t afford to feed it.
And yet we’re sending people to the moon …

Prince, Sign o’ the Times, 1987

___________________________________________________________

Om du skulle be mig att på några minuter förklara varför det är viktigt att förstå frågor om ekonomisk ojämlikhet skulle det låta ungefär så här:

De senaste 200 åren har världen blivit enormt mycket rikare. Det globala genomsnittet för BNP per capita har ökat dramatiskt. År 1820 låg det på ungefär 1 000 dollar – idag ligger det på 15 000 dollar. Under samma tidsperiod har jordens befolkning ökat från runt 1 miljard till nästan 8 miljarder människor. I snitt har vi alltså blivit 15 gånger så rika samtidigt som vi blivit åtta gånger så många. Den här utvecklingen har haft enorm betydelse för människors välfärd. Med ekonomisk utveckling har följt ökad livslängd, minskad barnadödlighet, bättre hälsa, ökade möjligheter till skolgång och en rad andra förändringar som gjort våra liv bättre. Till och med genomsnittlig självrapporterad lycka är positivt relaterad till ekonomisk utveckling.

Men den här utvecklingen har också varit ojämnt fördelad. Både mellan länder och inom länder. För 200 år sedan var en genomsnittlig person i ett rikt land mellan fem till tio gånger rikare än en person i ett fattigt land. Idag är motsvarande person 50 till 100 gånger rikare. Inom varje land är skillnaderna ännu större. De rikaste personerna tjänar varje år hundratals, till och med tusentals gånger mer än de fattigaste, och i många länder ökar dessutom klyftorna mellan rik och fattig. På samma sätt som genomsnittliga skillnader mellan länder har stor inverkan på människors livssituation så gäller samma sak även inom länder: rikare personer har i snitt bättre hälsa och högre utbildning, och är i snitt nöjdare med livet. I snitt har vi alltså gjort enorma framsteg men fördelningen av framstegen är långt ifrån jämn och varierar dessutom enormt mellan länder, inom länder och över tid. Få saker inom ekonomi framstår som så viktiga som att förstå både varför vissa länder är rika och andra fattiga, och varför, inom varje land, vissa personer är rika och andra fattiga. Eller, mera dramatiskt uttryckt: Hur är det möjligt att uppemot 1 miljard människor i världen inte kan äta sig mätta och barn dör av hunger samtidigt som vi skickar människor till månen och att vissa individer till och med kan åka dit i egen raket?

Det spelar väl ingen roll hur rika några är så länge ingen är fattig?

Nu kanske du invänder att det där inte riktigt var någon förklaring till varför det är viktigt att förstå och kunna diskutera frågor kring ojämlikhet utan mer en uppräkning av några fakta kring ekonomisk utveckling och dess konsekvenser för mänsklig välfärd. Men dessa konstateranden leder i sin tur till närmast existentiella samhällsfrågor: Varför ser det ut så här? Varför är inte hela världen rik, frisk och lycklig?

I praktiken rör det sig om mängder av delfrågor av olika karaktär. Vissa handlar om själva beskrivningen av utvecklingen, frågor som: ”Vad vet vi egentligen om hur ekonomiska skillnader förändrats mellan människor i olika samhällen och över tid?” eller ”Stämmer det verkligen att ojämlikheten ökar i världen?”. Andra frågor framstår mer som påståenden: ”Borde man inte fokusera på att ekonomin växer istället för på fördelningen?” eller ”Det spelar väl ingen roll hur rika några är så länge ingen är fattig?” eller ”Är inte ojämlikhet en förutsättning för utveckling?”. Andra menar istället att ”De ’rika’ har väl råd att betala mer i skatt?”, eller ”Så här stora skillnader är väl orimliga?”, eller ”Skulle inte alla gynnas av en jämnare fördelning?”.

Frågorna är många och viktiga. I de flesta diskussioner om hur vi ska organisera vårt samhälle finns det en fördelningsaspekt, om inte explicit så nästan alltid i bakgrunden. Flera av vår tids största samhällsutmaningar innehåller betydande inslag av ekonomisk ojämlikhet, det kan gälla ökad polarisering i samhället, konsekvenser av automatisering och robotisering av arbetslivet, att upprätthålla en välfärdsstat i en alltmer globaliserad värld, hela vägen till hur vi ska hantera klimatfrågorna.

Man kan faktiskt veta saker om den ekonomiska utvecklingen och dess fördelning.

Till vardags forskar och undervisar jag om ekonomisk utveckling och fördelningsfrågor och jag har också deltagit i mängder av diskussioner och debatter om ekonomisk ojämlikhet: ur ett historiskt perspektiv, hur nuläget ser ut och vad som kan tänkas hända i framtiden. I många av dessa diskussioner och debatter finns ett återkommande problem: uppenbart förnuftiga personer pratar förbi varandra på ett sätt som gör det omöjligt för den oinvigde (och inte sällan för deltagarna själva) att förstå vad det handlar om, än mindre vem som har rätt. Det här problemet är speciellt tydligt om deltagarna står på varsin sida om de politiska barrikaderna. Tvärsäkra till synes helt olika bilder målas upp: de ekonomiska klyftorna har ökat och fattigdomen breder ut sig …, säger någon. Nej, det stämmer inte, allas inkomster har ökat och fattigdomen har minskat, säger någon annan, medan någon tredje istället menar att: Ni båda fokuserar på fel saker. Det viktiga är inte utfallen utan allas lika möjligheter

Diskussionen kommer inte vidare på grund av tjafs om vad som är sant och inte sant, vad man borde eller inte borde fokusera på. Ofta beror det inte på att det skulle vara särskilt oklart vad som hänt och vad som är fakta i frågan. Man kan faktiskt veta saker om den ekonomiska utvecklingen och dess fördelning. Det som däremot inte funkar är att påstå saker i lösa ordalag om ”ojämlikhet”, ”fattigdom”, ”inkomster” och ”möjligheter”. Den som vill prata om sådana saker måste vara tydligare med vad som faktiskt menas. Den som vill beskriva utvecklingen likaså.

Men förstås krävs det en hel del bakgrundskunskap för att kunna besvara frågor om historisk utveckling på området, vad som menas med ekonomisk ojämlikhet och vad man borde eller inte borde fokusera på. Det krävs en tankeram för hur samhällsekonomin fungerar och varför fördelningsfrågor är centrala för förståelsen av samhället. Det krävs definitioner och begrepp för att kunna vara tydlig när man pratar om ekonomisk ojämlikhet, det krävs fakta. Det krävs mer än några minuter, minst en hel bok. Den här boken.

Jesper Roine

___________________________________________________________

 

* Edwin Cannan var professor vid London School of Economics runt förra sekelskiftet, mest känd för att ha bearbetat Adam Smiths olika upplagor av The Wealth of Nations till den vi idag läser. Citatet, taget från Atkinson (1975), är min översättning av det engelska som lyder: ”The two greatest ends of economic inquiry seem to me to be the furnishing of general answers to the two questions, first, why whole communities are rich or poor, and, secondly, whyinside each community some individuals and families are above, and others below theaverage…”

Oxfam-rapporten och förmögenhetskoncentration

I dagarna har en rapport från Oxfam om global förmögenhetskoncentration fått enorm spridning. Den faktauppgift som tycks få alla att stanna upp är att världens 80 rikaste personer har en samlad förmögenhet som motsvarar förmögenheten hos den fattigare halvan av världens befolkning, alltså cirka 3,5 miljarder personer.

Siffran är förstås uppseendeväckande men absolut inte ny i bemärkelsen att förändringen är ganska marginell jämfört med den siffra som presenterades vid samma tidpunkt förra året. Då krävdes den samlade förmögenheten hos de 85 rikaste för att komma upp i samma belopp som nettoförmögenheten hos den fattigare hälften av världens befolkning (och givet de enorma problem som finns med att göra denna typ av beräkning så måste nog skillnaden betraktas som inom felmarginalen).

Oxfam-rapporten gör dock en poäng av att förändringen är en del av en trend där man tycker sig se en ökad koncentration av förmögenhet i toppen. Topp 1% i den globala förmögenhetsfördelningen uppskattas äga strax under 50 % av de samlade förmögenheterna och om den ökning i koncentration man ser de senaste åren fortsätter så kommer världens rikaste procent äga mer än hälften av världens förmögenheter som man också drar ut för de kommande åren (enligt figuren nedan).

Oxfam_fig1

Denna trend är dock inte särskilt tydlig om man ser till utvecklingen sedan år 2000. Enligt de data som man använder sig av minskade topp 1% gruppens förmögenhetsandel under 2000-talets början fram till finanskrisen 2008-2009. Åren därefter har den ökat, men sett över hela perioden är det svårt att tala om en tydlig trend.

Oxfam_fig2

Det finns också flera saker som kan vara värda att notera när man tittar på utvecklingen enligt Oxfam, speciellt i relation till andra mått på förmögenhetskoncentration och hur de utvecklats över tid. En första detalj är att de flesta serier över både förmögenhets och inkomstkoncentration har en tydlig topp just runt år 2000. Detta beror på IT-boomens effekt på främst finansiella tillgångsvärden som i sin tur är kraftigt koncentrerade till toppen av fördelningen. En andra detalj är att i nästan alla serier syns en tydlig nedgång i koncentration precis efter finanskrisen 2008. Anledningen till detta är förstås analog med utvecklingen runt 2000; en kraftig uppgång liksom ett kraftigt fall i tillgångsvärden märks relativt mer i toppen av fördelningen. De två bilderna nedan (tagna från Saez och Zucmans studie som Daniel skrivit om här) illustrerar upp och nedgångarna kring 2000 och 2008 i USA (och som syns speciellt tydligt för just Forbes-miljadärerna). Dessa mönster finns dock inte i den globala utvecklingen enligt Oxfam.

Top 0,1 SaezZucman_fig2 Top0,01SaezZucman_fig 1

Hur skulle motsvarande siffra se ut i Sverige? Hur många svenska miljardärer skulle det krävas för att summan ska motsvara den fattigare hälften av den svenska befolkningen? Den frågan kan vi tyvärr inte svara på därför att vi sedan 2007 valt att inte längre sammanställa uppgifter om individuella förmögenheter (något som vi sedan länge noterat är olyckligt – se t ex Daniels inlägg från 2008) och som SNS-konjunkturråd i förra veckan förtjänstfullt pekade ut som ett problem. Men vi kan gissa. Veckans affärer sammanställer sedan länge en lista med förmögenheterna hos de rikaste svenskarna och vi vet fortfarande en hel del om de samlade tillgångarna och även något om deras fördelning.

Veckans Affärer listar 136 personer med en samlad förmögenhet på 1 591 miljarder kronor för 2013. Det ger ett snitt på 11,7 miljarder kronor per person. Fördelningen inom toppgruppen är dock mycket skev. Ingvar Kamprads förmögenhet står ensam för en tredjedel, 525 miljarder kronor (på 2014 års lista är totalen 1 120 och Kamprads förmögenhet nästan hälften, 550 miljarder). Hushållens nettotillgångar låg samma år runt 9 000 miljarder (enligt denna rapportfrån Riksbanken var siffran 7 841 miljarder kronor 2011 och enligt SEB dryga 9 000 miljarder 2013. Det ger ett snitt på runt en miljon (dividerat med 8,2 miljoner, vilket kommer från att antalet observationer 2007 då SCB rapporterar att summa nettoförmögenhet är 5 520 miljarder med ett snitt på 675 000). Men vi vet att fördelningen är mycket skev även här. År 2007, det sista året för vilket vi har statistik var snittet 675 000 men medianen 121 000. Det betyder i sin tur att snittet i den undre halvan av fördelningen alldeles säkert är under 100 000 (sannolikt klart lägre). Nu har ju förmögenheterna vuxit en del sedan 2007 så säg att snittet för den undre halvan är 150 000 (detta är som sagt med all sannolikhet en överskattning). Om vi antar att 4,1 miljoner svenskar i snitt har 150 000 så blir deras samlade förmögenhet alltså runt 615 miljarder kronor.

Så hur många svenska miljardärer krävs då för att det ska motsvara förmögenheten hos den fattigare halvan av den svenska befolkningen? Ja, enligt beräkningen ovan ungefär två; Ingvar Kamprad och Stefan Persson har med god marginal mer än 700 miljarder kronor och därmed mer än de 615 miljarder som den fattigare hälften av den svenska befolkningen har tillsammans (notera dock att 2 pers/9 miljoner är en större andel än 80 pers/4 500 miljoner, dvs jordens ungefärliga vuxna befolkning).

Vad ska man nu dra för slutsatser av detta? Att Sverige är extremt ojämlikt kanske? Ja, mätt i termer av hur många miljardärer som krävs för att uppnå motsvarigheten till förmögenheten hos den halva av befolkningen som har de lägsta nettoförmögenheterna så är det förstås riktigt. Men man kan förstås lika gärna dra slutsatsen att svenska miljardärer varit exceptionellt framgångsrika internationellt sett och att det varit till gagn för alla i Sverige.

Hur man ska se på förmögenhetsfördelning handlar i långt mycket större utsträckning om faktorer som hur förmögenheter skapas, på vilka sätt de med förmögenheter bidrar till samhället i stort och hur samhället i övrigt är organiserat. Det är långt ifrån självklart att en enorm förmögenhetskoncentration är dålig för samhället men det är inte heller uppenbart att det inte är något att bekymra sig om. Åtminstone i en amerikansk kontext verkar till exempel möjligheten till politiskt inflytande som negativt påverkar demokratin, den fria konkurrensen och marknadens funktionssätt, vara ett mycket reellt bekymmer. I en svensk kontext finns skäl till att individer inte har samma behov av personlig förmögenhet som man har i andra länder eftersom många utgifter, förutsägbara såväl som oförutsägbara, till stor del finansieras gemensamt (skola, sjukvård, arbetslöshet etc.). Beroende på utgångspunkt kan detta ses som önskvärt eller inte, men man kan inte bortse ifrån dess vikt när man funderar över förmögenhetsfördelningens och dess konsekvenser.

Ps. Daniel har kommenterat Oxfam-rapporten här och även jag har blivit citerad här.

***

Detta inlägg publiceras också på Ekonomistas.se.

Bild: Margo Akermark (CC BY 2.0)