Martin Hägglund

Martin Hägglund: Vad som vägleder mig

  • 9 min

Här följer ett utsnitt ur introduktionen till nyutgåvan av min debut  Kronofobi: Essäer om tid och ändlighet från 2002 som nu återutges med ett viktigt tillägg: texten till mitt Sommar i P1 från 2020. Den här utgåvan sammanför på så sätt mitt Sommarprogram med min första bok. Mer än någonting annat jag har skrivit förkroppsligar mitt Sommar de idéer som vägleder mitt filosofiska, litterära, politiska och existentiella tänkande – som jag mer utförligt presenterar i Vårt enda liv. Responsen från lyssnare har varit djupt inspirerande och många har uttryckt en önskan om att programmet ska finnas i tryck. Det gläder mig att det nu kan läsas som en essä i egen rätt och samtidigt tjäna som en introduktion till min debutbok, som har utgjort en viktig grund för mitt skrivande och tänkande under två decennier.

Allt sedan jag första gången läste Homeros Iliaden har en scen etsat sig fast i mitt minne. Den utspelar sig i den sjätte sången och skildrar krigaren Hektors sista möte med sin  hustru Andromache. Troja befinner sig under belägring av achaierna och Hektor måste snart återvända till striderna, varför scenens dramatik växer fram genom relationen till en annalkande,  hotande framtid. Andromache bönfaller Hektor att stanna hos henne, att inte offra sitt liv, men Hektor ser inget annat val än att följa den pliktmoral som anstår honom i egenskap av hjältemodig krigare. Trots att han anar vad som kommer att ske återvänder därför Hektor till det slagfält som skall medföra hans död och lämnar bakom sig en Andromache som redan har börjat sörja den tragedi som ännu inte har ägt rum.
I en bemärkelse är detta naturligtvis en traditionell scen. Hektor får här representera den manliga heroismen medan Andromache tilldelas den roll som tillkom krigets kvinnor i det arkaiska Grekland: att begråta ödets grymhet och utföra  sorgens ritualer. Det anmärkningsvärda är emellertid den temporala struktur som Homeros iscensätter och som komplicerar den strikta rollfördelningen mellan Hektor och Andromache. Det är visserligen sant att Hektor fullföljer sina plikter genom att återvända till kriget, men dessförinnan har han öppnat upp ett perspektiv som vittnar om hans fundamentala sårbarhet och placerar honom i position av sörjande. Den utlösande  faktorn är här att Hektor – i vad som torde vara ett av de mest laddade ögonblicken i hela Iliaden – föreställer sig Andromaches kommande sorg över hans egen död. Som Hektor själv framhåller är detta ett outhärdligt scenario, men likväl fullföljer han tankegången med dramatisk konkretion:
Någon skall säga en dag när han ser dig utgjuta tårar:
’Där går ju makan till Hektor, han som var ypperst av alla hästbevingade troer den gång då Ilion intogs.’ 
Sådana ord skall förnya din sorg och frätande saknad efter den man du mist …
Detta svarar mot hur Andromache tidigare i dialogen har  deklarerat att hennes liv kommer att förvandlas till ett tröstlöst sörjande om hennes make dödas i kriget. Men när Hektor själv projicerar detta möjliga scenario, när han föreställer sig en framtid då han inte längre existerar, markeras samtidigt en intrikat självreflektion. Genom att föregripa hur Andromache kommer att minnas honom låter sig Hektor beröras av sorgen över sitt eget försvinnande. Denna iscensättning av en kritisk temporalitet är ingen tillfällighet, utan karakteristisk för Homeros epos. Som den amerikanske filosofen Henry  Staten har visat är den kluvna självreflektionen en återkommande problematik i Iliaden. Homeros karaktärer blir medvetna om den egna ändligheten genom att se sitt eget öde speglat i andra människors död, eller i tanken på hur andra kommer att sörja den egna döden. Och eftersom denna sorgeprocess inte bara ageras ut av Iliadens kvinnor, utan även drabbar de mest framstående hjältarna, perforeras den traditionella föreställningen om hur sörjandet bör hanteras. Till och med Akilles, som skall vara den mest manliga av alla grekiska krigare, faller i gråt över det faktum att hans tid är utmätt – att hans liv kommer att ha varit så kort – och som Staten demonstrerar är denna vetskap den djupaste källan till hans berömda vrede. Iliaden blir på så vis en dramatisering av de inneboende konflikterna hos det ändliga begäret, som alltid utspelar sig i skuggan av en hotande framtid och en möjlig sorg.
Genom att föregripa hur Andromache kommer att minnas honom låter sig Hektor beröras av sorgen över sitt eget försvinnande.
Detta är nu inte bara en modern läsares intryck. Att Iliadens tragedier går tillbaka på sorgen över det förgängliga stod klart redan för Platon och ligger till grund för hans välkända  angrepp på poesin i dialogen Staten, där Homeros är det främsta exemplet. Vi märker det redan i den tredje boken av Staten, när  Sokrates ogillande noterar hur Akilles gråter och jämrar sig över de olyckor som drabbar honom. En ”oklanderlig” man bör enligt Sokrates förbli oberörd om han förlorar någonting som han älskar. Framförallt bör han inte beklaga sig över sitt öde utan bära det med jämnmod. De homeriska dikterna förstärker däremot männens oro inför tillvarons hot. I den tredje boken vill Sokrates censurera alla passager som vittnar om denna mänskliga svaghet med hänvisning till att de skulle ha en förödande inverkan på krigarmoralen i den ideala staten. Om de unga män som utbildas till tappra krigare får ta del av hur de homeriska hjältarna hyser fruktan för döden kommer deras mod att försvagas, menar Sokrates, och med den motiveringen slår han fast att poesins klagosånger måste förbjudas.
Grundproblematiken är här att den som  investerar sin kärlek i det ändliga alltid riskerar att bli sviken eller övergiven
Vad som står på spel i den platonska kritiken av Homeros är dock betydligt mer än militära strategier. Djupast sett är det fråga om synen på det mänskliga begäret, som spelar en viktig roll i hela Platons filosofi och som Sokrates ställer i kontrast till den tragiska livshållning vi möter hos Homeros. Detta blir särskilt tydligt när Sokrates utvecklar sin kritik av den efterbildande konsten (mimesis) i den tionde boken av Staten. Sokrates framhåller här att själen inte bör hänge sig åt det som förlöper i tiden utan sträva efter ”det gudomliga, odödliga och eviga”, vilket är i linje med det Eros-begrepp som brukar härledas till Platons Gästabudet. I enlighet med detta begrepp kan de älskade objekten aldrig svara mot begärets egentliga mål, utan endast fungera som steg på vägen mot det ideala. Kärleken utgår visserligen ifrån dödliga varelser men dess verkliga mål är att frigöra sig ifrån det temporala och komma till ro i ett odödligt tillstånd som ”varken blir till eller förgås”. Om Gästabudet kopplar denna strävan efter det absoluta till en sublimering av begäret – som skulle omvandla kärlekens kraft till en uppåtstigande rörelse mot det gudomliga – präglas Sokrates hållning i Staten av en uttalad asketism, som syftar till samma mål men med andra medel. Grundproblematiken är här att den som investerar sin kärlek i det ändliga alltid riskerar att bli sviken eller övergiven. Detta betyder för Sokrates att man måste hålla det egna begäret under sträng kontroll; vägledd av parollen att ”intet mänskligt är värt att man tar det för mycket på allvar”. Med detta motto för ögonen skall filosofen lära sig att förbli orubbligt lugn även inför döden och därigenom närma sig det som är målet för alla asketiska läror: att utplåna bindningarna till det som riskerar att gå förlorat.
Som så ofta hos Platon tenderar dock den givna slutsatsen att motsägas av andra element i dialogen. I den tionde boken av Staten sker detta framförallt genom att Sokrates erkänner hur han själv hyser en djup kärlek till den homeriska poesin och hur dess känslostämningar har en förmåga att gripa tag i även den mest principfaste av filosofer. Som vi har sett argumenterar Sokrates för att man inte bör tillåta sig att sörja över att det förgängliga försvinner, men denna föresats komprometteras av hans dragning till den mimetiska poesin. ”Du vet”, säger Sokrates till sin samtalspartner Adeimantos ”att även när de bästa av oss hör Homeros eller någon annan av tragedidiktarna efterbildande framställa heroerna, som har sorg eller uttrycker sin klagan i långa tal eller sjunger och slår sig för bröstet, att även vi då njuter därav och att vi hänförs och följer handlingen med innerligt deltagande”. Några repliker längre fram specificerar Sokrates att denna tragedins fascinationskraft beror på att den tilltalar ”den del av vår själ, som förut hölls i styr vid våra egna olyckor, men som längtade efter att få sitt lystmäte av tårar och suckar”.
Tragedins dramatik genereras av att hjältarna klamrar sig fast vid det som kommer att berövas dem.
Detta är dock en impuls som Sokrates ser sig tvungen att undertrycka eftersom den svär mot den platonska begärsfilosofin. Tragedins dramatik genereras av att hjältarna klamrar sig fast vid det som kommer att berövas dem. När detta känsloladdade patos överförs till publiken öppnas en kanal som tillåter åskådarna att få utlopp för den egna sorgen. Att låta sig gripas av mimesis är därmed att förledas av den egna  sårbarheten, att beröras av de låga drifter som filosofen syftar till att övervinna (”allt som har att göra med begär och känsla av lust och olust i vår själ”) och detta är det avgörande skälet till att Sokrates avvisar den efterbildande konsten.

Martin Hägglund

Att ha bra dagar

  • 6 min

Förord till Karin Hägglunds bok Så skilde döden oss åt

Varje gång en människa föds öppnar sig världen på nytt. Den människa som blivit till är inte bara ytterligare ett föremål i världen: han eller hon är en person genom vilken världen existerar på ett unikt sätt och vars tillvaro ingen annan kan ersätta. Det betyder inte att en människa lever i sin egen privata värld. Tvärtom är tillvaron för varje människa en social tillvaro från första början. Ingen av oss kan bära livet på egen hand och vi kan endast förstå oss själva genom vår relation till andra människor. Av just den anledningen är det själva vår värld som förändras när en ny människa stiger in i våra liv och vi erkänner hans eller hennes betydelse för oss. På gott och ont vet vi att ingenting någonsin kommer att bli som förut.

Om ett barns födelse exemplifierar den erfarenheten som en livsöppnande händelse, så är en älskad människas död dess smärtsamma motpol. När en människa dör är det en hel värld som upphör att finnas till. Ingen kan ta över det sätt på vilket världen blev till genom den förlorade människan: ingen kan erfara vad han erfor, se vad han såg, känna vad han kände. Likaså är den värld som finns kvar efter den älskades död – den värld i vilken vi fortfarande finns till – oåterkalleligt förändrad. När den andre inte längre kan svara på vårt tilltal, när den gemensamma historien inte längre kan delas och föras vidare i en levande samvaro, är det även en oersättlig del av oss själva som har gått förlorad.

Sorg och förlust är erfarenheter vi alla bär med oss genom livet, men vi saknar ofta språket för att synliggöra deras betydelse för oss själva. Det kan vara svårt – oerhört svårt – att finna kraften att minnas och försöka förstå vad som faktiskt hände: vad den älskades död innebar för oss själva och vad den fortfarande innebär för våra liv.

När en människa dör är det en hel värld som upphör att finnas till.

Så skilde döden oss åt tar oss rakt in i kärlekens och sorgens mest smärtsamma – men även mest levande – ögonblick. Den första delen skildrar ett dramatiskt händelseförlopp från 2012 till 2014, när Karins man Peter diagnosticeras med cancer och får en livshotande prognos. De har levt tillsammans i elva år och tror att de befinner sig mitt i livet, med planer på att bilda familj, och så i ett slag förändras allt. Den första delen gestaltar kampen att hålla ihop tillsammans även när allting rasar samman. Att inte låta dödens hot bli en anledning att dra sig undan från den andre, utan än starkare hålla kvar och värdesätta den gemensamma tillvaron, blir det viktiga medan sjukdomen tilltar. Allt från den första cancerdiagnosen är deras motto att ha bra dagar – även när det är som svårast. Att ha en bra dag är inte motsatsen till att känna hjälplöshet eller förtvivlan utan att ge dessa känslor en form som gör dem möjliga att dela. Att ha en bra dag innebär därför även att erkänna den faktiska tillvaron: att inte förneka ångest och rädslor. Det kan handla om att hitta stunderna av verklig samvaro i vardagens mellanrum. Men också om att erkänna känslan av hur allting rämnar inuti och hur allting går alldeles för fort.

”Det gäller att fästa blicken,” skriver Karl-Ove Knausgård i romansviten Min Kamp. Karins bok öppnar upp innebörden av det mottot på ett unikt sätt. Att fästa blicken är att ta dig an frågan om vad som besjälar ditt liv, att hålla fast vid eller försöka finna vad som gör ditt liv värt att leva. Att fästa blicken kan vara smärtsamt och ångestingivande. Allting du ser – allting du fäster dig vid – kan gå förlorat. Men att fästa blicken är också förutsättningen för att kunna gripa ditt liv innan det är för sent.

Men den livskraft som boken väcker får mig också att öppna upp och läsa boken på nytt

Karins bok får sin särskilda lyskraft genom att hon gestaltar både hur avgörande och hur svårt det är att fästa blicken. Att fästa blicken är ingenting man kan göra en gång för alla. Möjligheten att slå undan blicken eller blunda måste alltid finnas kvar, inte minst för att det kan göra så ont att hålla blicken fast. Det blir än mer påtagligt i bokens andra del, när vi får följa Karin under det första året efter Peters död. Att fästa blicken innebar för Karin och Peter att försöka vara närvarande i den dagliga frågan om vad som är viktigt på riktigt. När Karin blir ensam kvar är den frågan lika närvarande men än svårare att besvara. Med samma hudnära öppenhet som kännetecknar den första delen får vi i den andra delen följa henne från de svartaste stunderna – när tanken på att kunna ge upp, att kunna ta livet av sig, utgör en paradoxal tröst – till den gradvisa erfarenheten av att kunna leva på nytt.
Erkännandet av det svåra i att fästa blicken är en av de viktigaste aspekterna av Karins bok, vars livsbejakande tröst aldrig förenklar eller bortförklarar den pågående kampen i sorgen. Genom att gestalta både det mest smärtsamma och det mest betydelsefulla i tillvaron ger hon oss ett språk för ögonblicken när allting i våra liv står på spel. En av anledningarna till att Karins bok har betytt så mycket för så många är tveklöst att hon fäster blicken på hela känslospannet i kärleken och sorgen. När jag själv läser om boken måste jag ofta lägga den åt sidan, för det gör så ont att fästa blicken på det viset. Men den livskraft som boken väcker får mig också att öppna upp och läsa boken på nytt, för jag vet att det bara är genom att fästa blicken som jag kan vara närvarande för mig själv och andra. Genom att förvalta den insikten handlar Karins bok inte endast om hur döden skiljer oss åt utan även om hur vi kan möta varandra mitt i det som sker och fästa blicken på vårt enda liv.