Inbillning eller sanna bieffekter?

  • 3 min

Idag är det självklart att sex inte behöver innebära reproduktion. P-pillret har haft stor betydelse för kvinnans självständighet och idag används de av en halv miljon kvinnor i Sverige. Men de första typerna av p-piller som godkändes för försäljning i Sverige 1964 innehöll betydligt högre östrogennivåer än moderna p-piller och ganska snabbt visade forskning att användandet ökade risken för blodproppar. Sedan dess har p-piller blivit både svagare och säkrare. Det är dock fortfarande vanligt att p-piller uppmärksammas för sina mer eller mindre säkerställda bieffekter.

P-pillret har haft stor betydelse för kvinnans självständighet

Många kvinnor undviker att äta p-piller på grund av en rädsla för humörsvängningar och nedsatt sexlust. Men i nuläget är det oklart om moderna p-piller verkligen orsakar dessa typer av bieffekter. Nu planerar svenska forskare att undersöka huruvida moderna p-piller verkligen påverkar humöret eller ger minskad sexlust i en ny studie. Personligen anser jag att denna typ av studie är mycket angelägen och jag tycker att det är oerhört positivt att man prioriterar forskning som berör kvinnors hälsa. När media rapporterar om studien skriver man att syftet med studien är att slå hål på p-pillermyten. Detta resulterar i många upprörda kommentarer som ”ska inte en kvinna själv bedöma om hon mår dåligt av p-piller eller inte?” och ”typiskt att man anser att kvinnor inbillar sig”. Även om dessa reaktioner förvånade mig håller jag med om att det är klumpigt att man i medierapporteringen utgår från att p-pillers psykiska effekter är en myt. Forskning som berör kvinnors reproduktion och psykiska välbefinnande är ett laddat ämne och man böra vara försiktig med hur man kommunicerar om denna typ av forskning till allmänheten. Dessutom är det i nuläget oklart om detta verkligen är en myt, det kan mycket väl vara sanna bieffekter. Precis som när de gällde blodproppsrisk och de första typerna av p-piller var det initialt fallrapporter som gjorde att man undersökte denna bieffekt i större skala och statistiskt kunde säkerställa att effekten kunde tillskrivas p-piller.

Så varför kan man helt enkelt inte lita på att kvinnor själva kan bedöma om p-piller ger bieffekter? Jo, det är tyvärr så att vi människor, både män och kvinnor, påverkas av en mängd tankefel. Bland annat har vi en benägenhet att hitta mönster i vår tillvaro och vi är också benägna att tolka samband mellan två företeelser som orsak och verkan, även om sambanden förklaras av andra bakomliggande faktorer. Som tur var kan statistiska metoder hjälpa oss att överkomma dessa begränsningar i det mänskliga psyket. När det gäller just detta exempel är det inte omöjligt att skälet till att många upplever att deras välbefinnande påverkas av p-piller är att man ofta börjar äta p-piller i en ålder då man av andra anledningar ofta har ett svängande humör och varierande sexlust. En annan förklaring kan vara den så kallade noceboeffekten som innebär att negativa förväntningar hos en person resulterar i att man upplever att ett preparat ger bieffekter. Den nya studien som man planerar att utföra för att undersöka eventuella samband mellan p-piller och den psykiska hälsan är en randomiserad placebokontrollerad prövning. Denna typ av studiedesign där slumpen får avgöra vilka kvinnor som får p-piller kontrollerar per automatik för kvinnornas bakomliggande psykiska välbefinnande och genom placebokontroll kan man även undersöka eventuella noceboeffekter.

Jag ser med spänning fram emot resultaten av denna studie

Personligen tror jag att många överskattar de eventuella psykiska bieffekter av p-piller men jag kan mycket väl ha fel. Oavsett om jag har rätt eller fel är det är jätteviktigt att man faktiskt undersöker detta. Jag ser med spänning fram emot resultaten av denna studie. Ju mer kunskap man har desto lättare blir det för en kvinna att själv avgöra huruvida hon vill använda p-piller eller inte.