Volantes förlagschef Tobias Nielsén utses till regeringens utredare för nationell kulturstrategi

Regeringen har idag, 5 november, tillkännagivit att man vill se en nationell strategi för utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna (KKN). För att leda det arbetet som s.k. särskild utredare har Volantes grundare och förlagschef Tobias Nielsén utsetts. 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind säger:

– Tobias Nielsén har stor kunskap och gedigen erfarenhet av det komplexa och breda fält som kulturella och kreativa näringar utgör. Fältet kan betraktas som relativt ungt, men har samtidigt en historik som är tätt sammanvävd med de snabba omvandlingar som har ägt rum i samhället de senaste 20 åren. Tobias har jobbat med dessa frågor under en tid då kulturen tagit en allt större plats som näring och källa till innovation och utvecklingskraft, och det ska bli väldigt spännande att följa arbetet.

Se pressträffen här.

Covid-19 har inneburit stora utmaningar för många aktörer som är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna. Samtidigt har det under pandemin etablerats nya vanor och sätt att producera och ta del av kultur genom exempelvis digital teknik som fortsatt kommer att prägla samhällsutvecklingen.
Att utveckla och samordna politiken för KKN var ett av flera områden som Återstartsutredningen lämnade förslag om i betänkandet ”Från kris till kraft – återstart för kulturen”. Flera aktörer inom det offentliga och i näringslivet har också efterfrågat ett samlat grepp från regeringen.

Utredningen får namnet Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna och som utredare utses alltså Tobias Nielsén, utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och grundare av bokförlaget Volante, som han också driver som vd och förlagschef. Han har lång erfarenhet både som verksam och sakkunnig inom området kulturella näringar, och har också suttit i juryn för regeringens exportpris för kulturella och kreativa näringar.

– Det ska bli spännande och kul att leda det här arbetet. Det handlar om frågor som jag i rollen som forskare och analytiker sysslade mycket med för ungefär 15 år sedan. Men jag har dels ny egen erfarenhet som kulturföretagare, dels händer mycket hela tiden, inte minst i spåren av pandemin.

– Egentligen är det samma frågor som vi så ofta sysslar med på Volante. Vad förklarar det som händer eller hänt, och hur hänger saker samman? Och finns det något som kan göras bättre?

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022. Till sin hjälp av Tobias ett kansli med huvudsekreterare och andra medhjälpare.