Varsågod: en jämställdhetsplan!

  • 3 min

Förra veckan var jag på en paneldiskussion i riksdagen angående jämställdhet i reklambranschen, och hur bristen på densamma påverkar det vi producerar. Alla var rörande överens om att ökad jämställdhet vore toppen, men också om att det är svårt: hur vet man när man är jämställd? Innebär fler kvinnor automatiskt bättre jämställdhet? Hur ska man mäta?

Jämställdhetsplaner är kända för att tas fram under stånk och stön för att sedan ligga i lådor och samla damm eftersom ingen riktigt vet vad man ska göra med dem. Jag tror att en viktig anledning är just de frågorna jag nämnde. Vad sjutton är målet, varför är det viktigt, och hur vet man när man är klar? Men faktum är att det inte är speciellt svårt. Det finns nämligen nationella jämställdhetsmål som alla politiker på såväl riks- som kommunnivå arbetar efter, och de går alldeles utmärkt att anpassa till arbetslivet och utgör då en alldeles fenomenalt tydlig och objektiv jämställdhetsplan. Här är dom.

Det övergripande målet lyder: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Anpassat till ditt företag: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma företaget och sina egna yrkesliv. 

Sedan finns det fyra delmål som låter så här:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Det här kallas i vardagligt tal för representationsmålet och tolkas som att kvinnor och män ska vara jämnt representerade på viktiga funktioner (givet att om man har lyckats ge människor samma rätt och möjligheter kommer detta avspegla sig i jämn representation).

Anpassat till ditt företag: Kvinnor och män ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i företaget (som anställda, i ledningsfuktioner och styrelse). 

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Anpassat till ditt företag: Kvinnor och män ska ha samma lön, förmåner och möjligheter till fortbildning. 

(här kommer en bonus: enligt paragraf 18 i jämställdhetslagen (1991:433) gäller följande: ”otillåten könsdiskriminering skall anses föreligga, när en arbetsgivare tillämpar lägre lön eller annars sämre anställningsvillkor för en arbetstagare än dem som arbetsgivaren tillämpar för arbetstagare av motsatt kön, när de utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.” Enligt den här domen i Arbetsdomstolen (AD) är inte löneförhandling ett giltigt skäl för att göra avsteg från den principen. Förhandlingen ska leda till ett avtal mellan två parter på objektiva grunder. Man kan alltså inte betala en manlig copywriter mer än en kvinnlig med motiveringen att han var en skickligare förhandlare, om de gör ett likvärdigt jobb)

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Anpassat till ditt företag: Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att få ihop jobb och privatliv när det gäller exempelvis föräldraledighet, VABB och olika förmåner som sjukförsäkring. 

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Anpassat till ditt företag: All form av sexism och sexuella trakasserier (verbal eller fysisk) på arbetsplatsen ska upphöra. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till psykisk och kroppslig integritet på jobbet. Det ska finnas tydliga system på plats för att rapportera och följa upp och straffa de skyldiga när reglerna bryts. 

FÖR ATT SAMMANFATTA: när det finns lika många män som kvinnor på maktpositioner i företaget, när de får samma lön och förmåner, tar ut samma ledighet och ingen kommenterar någon annan baserat på kön, då är det bara att gratulera. Ni har gått och blivit en objektivt jämställd arbetsplats. HURRA!