Emma Frans

Emma Frans

Doktor i medicinsk epidemiologi. Forskar vid Karolinska Institutet inom epidemiologi, psykiatri och beteendegenetik. Driver sedan våren 2013 den populärvetenskapliga bloggen "Emmas selektion". Skriver framför allt om psykiatri, beteende, evolution, epidemiologi och folkhälsa. Brinner för vetenskaplig kommunikation och försöker inte bara göra forskning lättillgänglig utan vill även att forskning ska upplevas som relevant och underhållande.

Inbillning eller sanna bieffekter?

Idag är det självklart att sex inte behöver innebära reproduktion. P-pillret har haft stor betydelse för kvinnans självständighet och idag används de av en halv miljon kvinnor i Sverige. Men de första typerna av p-piller som godkändes för försäljning i Sverige 1964 innehöll betydligt högre östrogennivåer än moderna p-piller och ganska snabbt visade forskning att användandet ökade risken för blodproppar. Sedan dess har p-piller blivit både svagare och säkrare. Det är dock fortfarande vanligt att p-piller uppmärksammas för sina mer eller mindre säkerställda bieffekter.

P-pillret har haft stor betydelse för kvinnans självständighet

Många kvinnor undviker att äta p-piller på grund av en rädsla för humörsvängningar och nedsatt sexlust. Men i nuläget är det oklart om moderna p-piller verkligen orsakar dessa typer av bieffekter. Nu planerar svenska forskare att undersöka huruvida moderna p-piller verkligen påverkar humöret eller ger minskad sexlust i en ny studie. Personligen anser jag att denna typ av studie är mycket angelägen och jag tycker att det är oerhört positivt att man prioriterar forskning som berör kvinnors hälsa. När media rapporterar om studien skriver man att syftet med studien är att slå hål på p-pillermyten. Detta resulterar i många upprörda kommentarer som ”ska inte en kvinna själv bedöma om hon mår dåligt av p-piller eller inte?” och ”typiskt att man anser att kvinnor inbillar sig”. Även om dessa reaktioner förvånade mig håller jag med om att det är klumpigt att man i medierapporteringen utgår från att p-pillers psykiska effekter är en myt. Forskning som berör kvinnors reproduktion och psykiska välbefinnande är ett laddat ämne och man böra vara försiktig med hur man kommunicerar om denna typ av forskning till allmänheten. Dessutom är det i nuläget oklart om detta verkligen är en myt, det kan mycket väl vara sanna bieffekter. Precis som när de gällde blodproppsrisk och de första typerna av p-piller var det initialt fallrapporter som gjorde att man undersökte denna bieffekt i större skala och statistiskt kunde säkerställa att effekten kunde tillskrivas p-piller.

Så varför kan man helt enkelt inte lita på att kvinnor själva kan bedöma om p-piller ger bieffekter? Jo, det är tyvärr så att vi människor, både män och kvinnor, påverkas av en mängd tankefel. Bland annat har vi en benägenhet att hitta mönster i vår tillvaro och vi är också benägna att tolka samband mellan två företeelser som orsak och verkan, även om sambanden förklaras av andra bakomliggande faktorer. Som tur var kan statistiska metoder hjälpa oss att överkomma dessa begränsningar i det mänskliga psyket. När det gäller just detta exempel är det inte omöjligt att skälet till att många upplever att deras välbefinnande påverkas av p-piller är att man ofta börjar äta p-piller i en ålder då man av andra anledningar ofta har ett svängande humör och varierande sexlust. En annan förklaring kan vara den så kallade noceboeffekten som innebär att negativa förväntningar hos en person resulterar i att man upplever att ett preparat ger bieffekter. Den nya studien som man planerar att utföra för att undersöka eventuella samband mellan p-piller och den psykiska hälsan är en randomiserad placebokontrollerad prövning. Denna typ av studiedesign där slumpen får avgöra vilka kvinnor som får p-piller kontrollerar per automatik för kvinnornas bakomliggande psykiska välbefinnande och genom placebokontroll kan man även undersöka eventuella noceboeffekter.

Jag ser med spänning fram emot resultaten av denna studie

Personligen tror jag att många överskattar de eventuella psykiska bieffekter av p-piller men jag kan mycket väl ha fel. Oavsett om jag har rätt eller fel är det är jätteviktigt att man faktiskt undersöker detta. Jag ser med spänning fram emot resultaten av denna studie. Ju mer kunskap man har desto lättare blir det för en kvinna att själv avgöra huruvida hon vill använda p-piller eller inte.

Ebolaepidemin – ett symptom på världens orättvisor?

Ebola är ett virus som orsakar ebolafeber, en blödarfeber med hög dödlighet. För närvarande pågår den största ebolaepidemin någonsin i Västafrika och smittspridningen visar inga tecken på att vara under kontroll. Världshälsoorganisationen (WHO) kallar epidemin ett nödläge som hotar internationell fred och säkerhet. Något effektiv behandling finns inte och strategin för att stoppa spridningen är istället att försöka isolera personer som varit i kontakt med smittade personer. Men dessa försök till att hindra smittspridningen begränsas av att de drabbade länderna hör till världens fattigaste med bristande sjukvård. Försöken hindras också av den utbredda misstron för myndigheter som finns i dessa länder – en misstro som bottnar i många år av korruption. Varför ska man plötsligt tro på de råd myndigheterna ger angående ebola när de har ljugit om så mycket annat?

Varför ska man plötsligt tro på de råd myndigheterna ger angående ebola när de har ljugit om så mycket annat?

På många sätt belyser ebolaepidemin vilken orättvis värld vi lever. Ebola upptäcktes för nästan 40 år sedan och är en sjukdom med hög dödlighet, men trots detta finns det varken vaccin eller effektiv medicinsk behandling. Förklaringen till detta är att ebolafeber än så länge endast drabbat världens fattiga vilket har resulterat i ett bristande intresse för att satsa på forskning på denna sjukdom. På samma sätt bortprioriterade man länge forskning om HIV/AIDS eftersom detta initialt var en sjukdom som främst drabbade personer i fattiga länder. Men även när sjukdomen spred sig till västvärlden var det framför allt personer som tillhörde mindre priviligierade grupper t ex sprutmissbrukare och prostituerade som drabbades. Trots att sjukdomen också drabbade homosexuella män ur priviligierade samhällsskikt ansåg man ofta att dessa män på grund av sin livsstil själva bar skulden för att de drabbats av sjukdomen. Det var först när sjukdomen också började drabba barn, kvinnor och heterosexuella män som man verkligen började prioritera forskning på HIV/AIDS. Tack vare denna forskning finns det idag effektiva bromsmediciner och HIV anses inte längre vara en dödlig sjukdom.

Forskning om sjukdomar som drabbar personer som saknar inflytande i samhället prioriteras inte av politiker och myndigheter

Forskning om sjukdomar som drabbar personer som saknar inflytande i samhället prioriteras inte av politiker och myndigheter, och sjukdomar som drabbar fattiga människor prioriteras inte av läkemedelsbranschen eftersom denna bransch styrs av ett vinstintresse. Detta innebär att vissa människors hälsa prioriteras över andras. Men idag lever vi i en global värld och ebola är en sjukdom som kan drabba människor ur alla samhällsskikt och i alla delar av världen. Att ebolaepidemin nu kallas ett internationellt nödläge och skapar stora rubriker tvingar politiker och myndigheter att prioritetra forskning inom detta område, vilket är en förutsättning för att man ska kunna ta fram effektiva vaccin eller medicinska behandlingar. I frånvaro av dessa mediciner är det särskilt viktigt att man med adekvat information lyckas bromsa smittspridningen. Men i de eboladrabbade länderna är förtroendet för myndigheter lågt och både traditioner och myter bidrar till att viruset får spridning. Detta illustrerar hur viktigt det är att myndigheter vårdar och förstärker sitt förtroendekapital. Det belyser också hur viktigt det är att forskare och myndigheter på ett aktivt sätt verkar för att adekvat medicinsk information finns lättillgänglig för allmänheten för myter kan med hjälp av internet spridas som aldrig förut.

I den medicinska tidskriften British Medical Journal uppmärksammade man nyligen hur myter om ebolavirus sprids med hjälp av Twitter. Det kan vara lätt att skylla på att dessa myter får spridning eftersom många människor i Västafrika är lågutbildade. Men jag behöver inte göra mer än att logga in på mitt eget Facebook-konto för att hitta svenskar som sprider myter om ebola. Bland annat verkar det spridas myter om att ebola har framställts av forskare och att det kan botas med kollodialt silver. Med hjälp av silver kan man visserligen ta död på mikroorganismer men att kollodialt silver ska kunna bota ebola är lika rimligt som att man skulle kunna bli frisk genom att dricka desinfektionsmedel. Att medicinska myter sprids på sociala medier illustrerar hur oerhört viktigt att hälsomyndigheter och forskare är närvarande på dessa plattformer för att bemöta denna desinformation men även för att bistå med korrekt information. Detta gäller inte bara i Västafrika utan i hela världen. Sociala medier är ett oerhört kraftfullt verktyg för att nå ut till allmänheten. Det förstod de som sprider medicinsk desinformation för länge sedan, nu gäller det att personer och myndigheter som bidrar med korrekt medicinsk information överröstar dessa förvillare.

Ebolaepidemin är den värsta hälsokrisen i modern tid

Ebolaepidemin är den värsta hälsokrisen i modern tid och den akuta målsättningen är att få stopp på smittspridningen. Men det är också viktigt att man förstår hur denna typ av hälsokris ska kunna undvikas i framtiden. Vi måste förstå hur viktigt det är att alla människors hälsa prioriteras på samma sätt. Först och främst för att detta är en mänsklig rättighet men även för att undvika smittspridning. Nuförtiden lever vi i en global värld och sjukdomar kan spridas över hela världen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Vi kan inte passivt avvakta och hoppas att sjukdomar som ebola ska ”brinna ut” av sig själva. Omvärlden måste i ett tidigt stadium kunna erbjuda hjälp till drabbade länder. För övrig är det viktigt att befolkningen har förtroende för att myndigheter och att adekvat medicinsk finns lättillgänglig. I frånvaro av detta sprids hälsomyter som aldrig förr med hjälp av sociala medier och dessa myter är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Men det är inte bara myndigheter och forskare som kan motverka spridningen av medicinska myter. Alla användare av sociala medier bär ett ansvar när det gäller att motverka denna spridning, så tänk innan du delar!

***
Bild: Ebola virus – CDC/ Cynthia Goldsmith